درازای هر فروش موفق که ارجاع می دهید ، کمیسیون 50 هزار تومانی دریافت می کنید. همین امروز ثبت نام کنید و درآمد خود را شروع کنید.

[uap-register]